Gegevensbescherming

Gegevensbescherming(Voor Engels version klik hier)

1. Gegevensbescherming in één oogopslag Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de sectie Opmerking over de verantwoordelijke instantie in deze gegevensbeschermingsverklaring.n.

Hoe verzamelen we uw gegevens??

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens zoals. B. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.n.

Waar gebruiken we uw gegevens voor??

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens??

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks CDN Shopifyfy

We hosten onze website bij Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, hierna: Shopify.y“).

Shopify een tool voor het bouwen en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Shopify uw IP-adres, evenals informatie over het apparaat dat u gebruikt en uw browser. Met Shopify worden ook bezoekersaantallen, bezoekersbronnen en klantgedrag geanalyseerd en gebruikersstatistieken gemaakt. Wanneer u een aankoop op onze website, Shopify verzamelt tevens uw naam, e-mailadres, aflever- en factuuradres, betalingsgegevens en andere gegevens met betrekking tot de aankoop, bijvoorbeeld telefoonnummer, bedrag van de verkoop, etc. Shopify winkels cookies in uw browser analyse.r.

Zie het privacybeleid van Shopify voor meer informatie:https://www.shopify.de/legal/datenschutz

Shopify wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om onze website zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Afsluiten van een orderverwerkingsovereenkomst

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Shopify. Dit is een contract voorgeschreven door de gegevensbeschermingswet, die ervoor zorgt dat Shopify de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie over gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet, B. kan beveiligingslacunes vertonen bij het communiceren via e-mail. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.h.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Gebel-Hibbs GbR Dresdener Strasse 15 10999 Berlijn

Telefoon: 49 30 31484861 E-mail: info@banded-berlin.comm

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens, bijv. B. namen, e-mailadressen, etc. beslist.t.

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan, bijv. Bewaartermijnen onder belasting- of handelsrecht; in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.e.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS.

Tools van in de VS gevestigde bedrijven zijn op onze website geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens af te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten, bijvoorbeeld geheime diensten, uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.s.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking.page6image34233088

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame Art.21 AVGO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, U HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE ZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD OP DIT PRIVACYBELEID. ALS JE OBJECT, zullen we niet langer PROCESS uw aangedane PERSOONSGEGEVENS TENZIJ wij kunnen bieden VERPLICHTE REDENEN VOOR HET VERWERKEN dat gebeurt, voert het uit of voert UW BELANG merkt merkt observeert, en voert in de stijl van. 21 par. 1 AVG.).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME UIT TE VOEREN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAAR TE ZETTEN OP DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE RECLAME VAN BEZWAAR VOLGENS ART. 21 par. 2 AVG.).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van http: // naar https: // en aan het slotsymbool in uw browserregel.ile.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos te betalen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingenInformatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens alleen worden opgeslagen met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijke algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.n.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie of permanent permanente cookies op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.folgt.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken, bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten.en).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze, bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's. Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.n.page8image34271040Cookies, de cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of functionele cookies om bepaalde functies te bieden die u wilt, bijv. B. voor de winkelwagenfunctie of om de website te optimaliseren, bijvoorbeeld cookies die nodig zijn om het webpubliek te meten, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming, artikel 6 (1) (a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.rrufbar.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer Tijd van het IP-adres van de serveraanvraag

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website, hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd..

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn verzonden, artikel 6, lid 1, punt f AVG, of op uw toestemming, artikel 6, lid 1, onder een DSGVO, indien dit het geval was aangevraagd.rde.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. B. nadat uw verzoek is verwerkt. Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.hrt.page9image34222656Vragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens, naam, verzoek, door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.r.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn verzonden, artikel 6, lid 1, punt f AVG, of op uw toestemming, artikel 6, lid 1, onder een DSGVO, indien dit het geval was aangevraagd.rde.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. B. nadat uw verzoek is verwerkt. Verplichte wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.hrt.

5. Sociale media
Facebook-plug-ins like & share-knopn)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.

U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de Like-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vind je hier:hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/localede_DEDE

Wanneer u deze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Facebook Like-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op:r:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
Als u niet wilt dat Facebook deze website bezoekt, uw Facebook-gebruikersaccount

kunt toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking, Art. 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na het doorsturen uitvoert, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij samen hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. U vindt de tekst van de overeenkomste onder:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum​Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de gegevensbeschermingswetgeving. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. Rechten van betrokkenen, bijvoorbeeld verzoeken om informatie over de gegevens die op Facebook worden verwerkt, kunnen rechtstreeks op Facebook worden ingediend. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.n.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381en

https://www.facebook.com/policy.php

Instagram-plug-in

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je de inhoud van deze website linken aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Art. 26 GDPR. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram na het doorsturen valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij samen hebben, zijn vastgelegd in een overeenkomst over gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst is te vinden op:: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum​Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een manier die veilig is volgens de gegevensbeschermingswet. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. Rechten van betrokkenen, bijvoorbeeld verzoeken om informatie over de gegevens die op Facebook of Instagram worden verwerkt, kunnen rechtstreeks op Facebook worden ingediend. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.n.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875enhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381

Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram:https://instagram.com/about/legal/privacy/

6. Nieuwsbrief nieuwsbriefgegevens

6.1 Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van het e-mailadres. nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, artikel 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.hrt.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of na het doel. heeft opgehouden te bestaan. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefverspreidingslijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.

Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang in overeenstemming met de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven, gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd.. U kunt bezwaar maken tegen de opslag op voorwaarde dat uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

6.2 Nieuwsbrieven versturen via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener Klaviyo Inc, Floor 10., 225 Franklin St, Boston, MA 02110, Verenigde Staten http://www.Klaviyo.com/, aan wie we uw hebben verstrekt bij het registreren voor de nieuwsbrief doorgeven van gegevens. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een Klaviyo-server in de VS en daar worden opgeslagen.n.
Klaviyo gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van de webbakens maakt Klaviyo automatisch algemene, niet-persoonlijke statistieken over het responsgedrag op nieuwsbriefcampagnes. Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische evaluatie van de nieuwsbriefcampagnes om de reclamecommunicatie te optimaliseren en beter te focussen op de belangen van de ontvanger, verzamelen de webbakens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, ook gegevens van de respectieve nieuwsbriefontvangers, e-mailadres, tijd het ophalen, IP-adres, het type browser en het besturingssysteem en gebruikt. Deze gegevens maken het mogelijk individuele conclusies te trekken over de ontvanger van de nieuwsbrief en worden door Klaviyo verwerkt om automatisch statistieken te genereren die laten zien of een specifieke ontvanger een nieuwsbriefbericht heeft geopend.t.
Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt deactiveren, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.
Klaviyo kan deze gegevens ook gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Klaviyo om de overdracht van uw persoonsgegevens aan Klaviyo mogelijk te maken. Bij interesse kan dit gegevensverwerkingscontract worden ingezien op het volgende internetadres: https://www.klaviyo.com/privacy/dpa/dpa
Klaviyo is ook gecertificeerd onder de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst Privacy Shield en zet zich in om te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsvereisten.n.
U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken:
https://www.klaviyo.com/privacy

7. Plug-ins en tools Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die door Google worden aangeboden, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat deze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming werd gevraagd z. Als u bijvoorbeeld instemt met het opslaan van cookies, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.r.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Zie voor meer informatie over Google Web Fontshttps://developers.google.com/fonts/faqen in het privacybeleid van Google:https://policies.google.com/privacyhldede

8. Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1  Voor het afhandelen van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener (s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze serviceproviders doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de betrokken kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, indien dit nodig is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor het doorsturen van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

7.2  Gebruik van speciale dienstverleners voor het verwerken en verwerken van bestellingen

- Easybill
De orderverwerking, met name de facturering, wordt uitgevoerd door de dienstverlener easybill easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41564 Kaarst. Naam, adres en andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan easybill doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor het afhandelen van de bestelling. Details over de gegevensbescherming van easybill en de gegevensbeschermingsverklaring van easybill kunnen worden ingezien op de easybill-website op easybill.de.ehbar.
- Shipcloud
De verzending vindt plaats via het verzendportaal "shipcloud" shipcloud GmbH, Lüdmoor 35a, 22175 Hamburg. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, geven wij uw naam, adres en, indien van toepassing, verdere informatie door aan Shipcloud, uitsluitend met het oog op het verwerken van uw online bestelling. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook daadwerkelijk nodig is voor de verwerking.ist.
Details over gegevensbescherming bij shipcloud kunnen worden bekeken op de website van shipcloud onder "shipcloud.io".

7.3  Gebruik van betaaldiensten van betalingsdienstaanbiedersn)

- Amazon Pay
Als de betaalmethode "Amazon Pay" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg in het volgende: Amazon Payments, aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij de betaaldienstverlener Amazon Payments en alleen voor zover dat hiervoor nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/2017516001600
- Mollie
Kiest u voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Mollie, dan wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, aan wie wij de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, sturen. met de informatie over uw naam bestelling, adres en IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer in overeenstemming met art. 6 Para. 1, onder b GDPR. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij betalingsdienstaanbieder Mollie en alleen voor zover dat hiervoor nodig is.t.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of indien aangeboden - "aankoop op rekening" of betaling in termijnen via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens aan PayPal Europe S.a.r.l. als onderdeel van het betalingsproces. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, hierna "PayPal" genoemd. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen.ch ist.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden - "aankoop op rekening" of betaling in termijnen via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietinstellingen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode moet worden verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten, zogenaamde scorewaarden. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietinstellingen: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- DIRECT
Als u de betalingsmethode SOFORT selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland, aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling zullen ontvangen in overeenstemming met met art. 6 Para. b GDPR. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group Klarna Bank AB publ, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij de betaaldienstverlener SOFORT en alleen voor zover dat hiervoor nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.tenschutz.
- Streep
Als u een betalingsmethode kiest van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie zullen verstrekken. en u heeft opgegeven tijdens het bestelproces Pass op uw naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel credit card nummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) GDPR. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. U kunt meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vinden op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.n.

8. Online marketing

8.1 Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland "Facebook".rd.
Als een gebruiker op een door ons geplaatste advertentie klikt die op Facebook wordt afgespeeld, wordt de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd door Facebook Pixel. Als onze site toestaat dat gegevens via pixels met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter via een cookie in de browser van de gebruiker geschreven, die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens uitgelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk de gegevens door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van ons online-aanbod te bepalen als doelgroep voor de presentatie van zogenaamde "Facebook-advertenties". Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben, bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten, op basis van de websites die ze hebben bezocht. die we naar Facebook verzenden, zogenaamde aangepaste doelgroepen. Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend zijn. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers naar onze website werden doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt, de zogenaamde conversie.onversion“).
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat we geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik https://www.facebook.com/ over / privacy /. De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.n.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel wordt uitgevoerd op basis van ons overwegend legitieme belang bij de evaluatie, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod, evenals onze reclamemaatregelen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f ) AVG.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen, maar kan ook naar de Facebook Inc.-server in de VS worden verzonden. Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst Privacy Shield, dat naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU.t.
Om bezwaar te maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties als geheel weer te geven, kunt u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, die het volgen van Facebook-pixels deactiveert:
Schakel Facebook-pixels uit
Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de bovenstaande link klikken.

8.2  Gebruik van conversietracking van Google Ads

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, het bijhouden van conversies van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland Google. Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van zogenaamde Google Adwords op externe websites aandacht te vragen voor onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening te maken van de gemaakte advertentiekosten.ichen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google-cookie voor het bijhouden van conversies in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen voor zoekwoorden te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.n.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden verzonden naar Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. Gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst Privacy Shield, dat naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/listst

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies permanent deactiveren voor advertentievoorkeuren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/pluginhldede

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9. Webanalysediensten

9.1 Google Universal Analyticscs

Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland "Google". Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief het verkorte IP-adres, wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. kom in de VS.men.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en directe persoonlijke referentie uitsluit. Met de extensie wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. In de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.n.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google het verzamelen van de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en met betrekking tot uw gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres, en bij de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link:n:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptouthldede
Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens over deze website verzamelt. werkt in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser te verwijderen, moet u deze link nogmaals op:: Schakel Google Analytics uit
In het geval dat persoonlijke gegevens worden verzonden naar Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. Gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst Privacy Shield, dat naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/listst
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een user-ID. Wanneer een pagina voor de eerste keer wordt opgeroepen, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID toegewezen die op alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies aan één gebruiker toe te wijzen. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en verzendt dergelijke gegevens niet naar Google.
Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID kan te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar worden gemaakt. Hiervoor moet u Google Analytics deactiveren op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.
U kunt het deactiveren met een browserplug-in van Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptouthlde. Als alternatief voor de browserplug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens over deze website verzamelt. werkt in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser te verwijderen, moet u deze link nogmaals op:ken): Schakel Google Analytics uit
Meer informatie over Google Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718hlde&ref_topic601037610376

9.2 Hotjar hotjar Ltd..)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Van Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: 1855 464-6788.788).
Met deze tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt, worden getraceerd, zogenaamde heatmaps. Zo is te zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. De tool kan ook worden gebruikt om rechtstreeks feedback van websitegebruikers te krijgen. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze website nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen bij optimalisatie- en marketingdoeleinden en het op interesses gebaseerde ontwerp van onze website in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw website. persoonlijke gegevens. We kunnen dus alleen begrijpen op welke knoppen u klikt en hoe ver ze scrollen. Gebieden van de website waarin persoonsgegevens van jou of van derden worden getoond, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn daardoor nooit herleidbaar.r.

Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om met behulp van een Do Not Track-header het gebruik van de Hotjar-tool te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden geregistreerd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in hun huidige versie ondersteunt. Hiervoor stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar om het volgen van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als u onze website met verschillende browsers / computers gebruikt, moet u de Do Not Track-header voor elk van deze browsers / computers afzonderlijk instellen.ten.
Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u op: https://www.hotjar.com/opt-out
Voor meer informatie over Hotjar Ltd. en via de Hotjar-tool te vinden op: https://www.hotjar.com
De gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

10. Retargeting / remarketing / verwijzingsreclame

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hiermee adverteren wij deze website zowel in de zoekresultaten van Google als op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland Google. Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u heeft bezocht. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG.GVO.
Elke verdere verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u met Google hebben afgesproken dat uw internet en app browser geschiedenis zal worden gekoppeld door Google aan uw Google-account en dat informatie uit uw Google-account zal worden gebruikt om advertenties op het web te overwegen personaliseren. Als u in dit geval bent aangemeld bij Google terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen. Bij het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Als alternatief kunt u contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info om meer te weten te komen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen te maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden verzonden naar Google LLC. gevestigd in de VS, Google LLC. Gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst Privacy Shield, dat naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/listst
Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Bron:

https://www.e-recht24.de